Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kwiatpomaranczy
7268 e9d4 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
kwiatpomaranczy
kwiatpomaranczy
Mówi mi, że jestem diabłem ale woła Boga zawsze jak dochodzi.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
kwiatpomaranczy
kwiatpomaranczy
kwiatpomaranczy
Żadne zwierzę nie dopatrzy się sprawiedliwości w karze wymierzonej za to, że posłuchało własnego instynktu.
— John Maxwell Coetzee – Hańba
kwiatpomaranczy
kwiatpomaranczy

to chore. jakbym do szczęścia stał tyłem.

— Upadli poeci.
Reposted fromenchantement enchantement viaxannabelle xannabelle
kwiatpomaranczy
kwiatpomaranczy
kwiatpomaranczy
kwiatpomaranczy
8038 91de
kwiatpomaranczy
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
kwiatpomaranczy
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
kwiatpomaranczy
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
kwiatpomaranczy
9334 4de5 500
Reposted frompantadeusz pantadeusz viaxannabelle xannabelle
kwiatpomaranczy
7787 6884
Reposted fromloveandsex loveandsex viaxannabelle xannabelle
kwiatpomaranczy
8885 78e4 500
Reposted fromhagis hagis viadancingwithaghost dancingwithaghost
kwiatpomaranczy
6162 410c
Reposted fromwyczes wyczes viadancingwithaghost dancingwithaghost
kwiatpomaranczy
Możesz być po prostu sobą i to jest największa wartość jaką masz w życiu. 
— Beata Pawlikowska, W dżungli podświadomości
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl