Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kwiatpomaranczy
6280 1469 500
kwiatpomaranczy
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
kwiatpomaranczy
4757 2672
Reposted fromdoope doope viadancingwithaghost dancingwithaghost
kwiatpomaranczy
7093 5431 500
kwiatpomaranczy
Może dziewięćdziesięciu dziewięciu na sto ludzi Cię zawiedzie, ale piękno świata tkwi w błędzie statystycznym.
— "Hart of Dixie"
kwiatpomaranczy
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost
kwiatpomaranczy
kwiatpomaranczy
3123 aa2e 500
Reposted fromskonam skonam viadancingwithaghost dancingwithaghost
kwiatpomaranczy
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viadancingwithaghost dancingwithaghost
kwiatpomaranczy
kwiatpomaranczy
kwiatpomaranczy
kwiatpomaranczy
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind viaphilomath philomath
1017 a072
Reposted fromtwice twice viaphilomath philomath
kwiatpomaranczy
6810 d34a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
kwiatpomaranczy
Nie można się wyrzec palenia, gdy nie ma czego całować.
— Freud
Reposted frombeliveinme beliveinme viaphilomath philomath
kwiatpomaranczy
kwiatpomaranczy
0719 c9d2
Reposted fromiamstrong iamstrong viaxannabelle xannabelle
kwiatpomaranczy
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl