Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kwiatpomaranczy
8038 91de
kwiatpomaranczy
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
kwiatpomaranczy
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
kwiatpomaranczy
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
kwiatpomaranczy
9334 4de5 500
Reposted frompantadeusz pantadeusz viaxannabelle xannabelle
kwiatpomaranczy
7787 6884
Reposted fromloveandsex loveandsex viaxannabelle xannabelle
kwiatpomaranczy
8885 78e4 500
Reposted fromhagis hagis viadancingwithaghost dancingwithaghost
kwiatpomaranczy
6162 410c
Reposted fromwyczes wyczes viadancingwithaghost dancingwithaghost
kwiatpomaranczy
Możesz być po prostu sobą i to jest największa wartość jaką masz w życiu. 
— Beata Pawlikowska, W dżungli podświadomości
kwiatpomaranczy
1930 b7bc 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
kwiatpomaranczy
3320 9bd3
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
kwiatpomaranczy
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viaLusia Lusia
kwiatpomaranczy
kwiatpomaranczy
1853 a3bc
.
kwiatpomaranczy
3371 2c74 500
Pomroki Borszewicz
Wydawało mi się kiedyś, że poznałem świat. Dziś mam po tym tylko blizny, niesmak i w głowie mętlik.
— KęKę - “Troski” (via polski-rap-cytaty)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
6614 c359
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska
(via zlotemyslibondii)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
2426 8083
Reposted fromnudes nudes viasoko soko
kwiatpomaranczy
Reposted fromFlau Flau viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl